Burgerbesluit

Enschede, 11 november 2017

Wij, burgers van Enschede, in vergadering bijeen op 11 november 2017 in het Stadhuis van Enschede, besluiten om de volgende maatregelen vast te stellen als uitkomst van de Stadsdialoog Vuurwerk – G1000Enschede en deze te overhandigen aan de voorzitter van de gemeenteraad – de burgemeester Onno van Veldhuizen – met het verzoek deze aan de raad van Enschede voor te leggen ter bekrachtiging, met het verzoek de maatregelen uit te voeren of te doen uitvoeren:

1. Bij enig kans op schade, gevaar of overlast door vuurwerk, kunnen wij met elkaar afspreken dat er in een bepaald gebied geen vuurwerk afgestoken mag worden. Deze vuurwerkvrije gebieden kunnen vrijwillig of wettelijk worden aangewezen. De positie van deze gebieden kunnen middels gangbare communicatiemiddelen kenbaar worden gemaakt.

2. Een campagne door en voor de hele stad: wij Enschedeërs kunnen met zijn allen een fijn oud en nieuw vieren waarbij iedereen het naar zijn zin heeft. De campagne roept een gevoel van verantwoordelijkheid op en zet mensen ertoe aan hun eigen gedrag en dat van hun directe omgeving kritischer te bekijken. De campagne die ieder jaar opnieuw ingezet wordt bereikt uiteindelijk een cultuuromslag in de stad.

3. De werkplaats scholen wil de bewustwording omtrent vuurwerk bij de jeugd vergroten. Doel is dat zij op een veilige manier voor zichzelf en omgeving prettig en feestelijk de jaarwisseling vieren. Investeren in bewustwording bij de jeugd ziet deze werkplaats als grote meerwaarde. Immers ‘jong geleerd, is oud gedaan’.

Aldus vastgesteld en besloten, Enschede, 11 november 2017

De leden van de vergadering: